Privacy | Disclaimer | Klachten | Fraude | Suggestie? | Sitemap
Productinformatie autoverzekering MT

De specifieke product eigenschappen en de mogelijkheden bij onze autoverzekering treft u hierna aan.

Dekkingsvormen Geldigheidsgebied Schadeverzekering inzittenden
Welke dekking? Extra hoog verzekerd bedrag W.A. verzekering Rechtsbijstandverzekering
Snelle afhandeling Royale borgstelling Premiebetaling in termijnen
Eigen risico Gratis hulpverlening in NL en het buitenland Dekking
Accessoires/extra's meeverzekeren? Pech in eigen woonplaats Polis 14 dagen op zicht
Alarminstallatie Hoge bonus Direct verzekeren?
Aanschaf-/nieuwwaarderegeling Bonus bescherming Opzegservice
Reparatie/dagwaarde Ongevallen-inzittenden verzekering Reikwijdte mededelingsplicht


DEKKINGSVORMEN
U kunt kiezen uit drie verschillende dekkingen. Bij elke dekking heeft u vervolgens de mogelijkheid om deze aan uw wensen aan te passen. U kunt bijvoorbeeld het eigen risico kiezen, al dan niet kiezen voor het beschermen van uw bonus of kiezen voor de aanschaf-/nieuwwaardedekking.

1. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING (W.A.)
De W.A.-verzekering vergoedt de schade die met uw auto of een daaraan gekoppelde aanhanger door de schuld van de bestuurder of door de passagiers aan anderen wordt toegebracht.

2. W.A. + BEPERKTE CASCOVERZEKERING (W.A. BEPERKT)
Biedt niet alleen dekking voor schade toegebracht aan anderen, maar ook voor bepaalde schades aan uw eigen auto. Bijvoorbeeld door brand, ruitbreuk, natuurrampen, storm, diefstal, inbraak, rellen en loslopende dieren.

3. W.A.+ VOLLEDIG CASCO (ALL RISKS)
Het meest uitgebreide pakket. Naast dekking voor risico’s die onder W.A.+ beperkte cascoverzekering vallen, biedt deze verzekering ook dekking voor schades aan uw auto door botsing, omslaan, van de weg of te water raken en andere van buiten komende risico’s.

Heeft u bij ons al een offerte aangevraagd dan staat de dekking altijd vermeld op de offerte.

WELKE DEKKING?
Bij de keuze van de juiste dekking spelen onder meer de dagwaarde van uw auto en uw bonus een belangrijke rol. Bij het bepalen van de meest geschikte dekkingsvorm kunt u onderstaande richtlijnen gebruiken:
Auto’s van 0 tot 5 jaar : W.A. + volledig casco (All Risks)
Auto’s van 5 tot 8 jaar : W.A. + beperkt casco
Auto’s van 8 jaar en ouder : W.A.

Als u dat wilt, dan kunt u hiervan afwijken. Zo kunt u uw auto veel langer casco verzekeren. Vanzelfsprekend zullen wij de premie hieraan aanpassen zodat u niet te veel betaalt. Welke dekking u uiteindelijk kiest, is aan u.

KORTE LIJNEN, SNELLE AFHANDELING

Omdat wij rechtstreeks met u werken, kunnen wij u een bijzonder snelle afhandeling van zaken garanderen.

EIGEN RISICO

Het eigen risico is het bedrag dat in geval van een schade voor uw rekening komt. U bepaalt zelf de hoogte van uw casco eigen risico. Bijna altijd zijn wij in staat u een aanbod te doen ZONDER eigen risico.

ACCESSOIRES / EXTRA’S MEEVERZEKEREN?
Zaken die de standaarduitrusting van uw auto wijzigen of vervangen, bijvoorbeeld een schuifdak, lichtmetalen velgen of metallic lak, moeten altijd bij de consumentenprijs van de auto worden opgeteld. Over het aldus vastgestelde bedrag wordt de premie berekend.

ALARMINSTALLATIE
Het kan zijn dat voor het verzekeren van het diefstal / inbraak risico een alarminstallatie noodzakelijk is. Indien dit het geval is, dan wordt dit bij de offerte / polis aangegeven.

AANSCHAF-/NIEUWWAARDEREGELING
De aanschaf-/nieuwwaarderegeling houdt in dat gedurende de met u overeengekomen termijn in geval van totaal verlies de schade uitkering wordt gebaseerd op de aanschafwaarde en bij een nieuwe door u aangeschafte auto op basis van de meest actuele nieuwprijs. De aanschafwaarderegeling is mogelijk voor een auto tot maximaal 8 jaar oud. Er zijn vier mogelijkheden, te weten 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar of geen aanschaf-/nieuwwaarderegeling.

REPARATIEVERGOEDING TOT DE DAGWAARDE VAN UW AUTO

Stel uw auto heeft schade. De herstelkosten zijn echter hoger dan het verschil tussen de waarde van uw auto vóór en na het schadegeval. Wilt u toch graag met uw auto blijven rijden, ook dan kunt u op ons rekenen.
In geval van een gedekte cascoschade krijgt u de mogelijkheid om de schade tot maximaal de dagwaarde van uw auto (direct voor het schadegeval) te laten herstellen. Voorwaarde is wel dat het herstel plaatsvindt bij een officieel Focwa Schadeherstelbedrijf.

UITGEBREID GELDIGHEIDSGEBIED
Onze autoverzekering is van kracht in geheel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije en Marokko.

EXTRA HOOG VERZEKERD BEDRAG W.A.VERZEKERING

Claims worden steeds hoger. Daarom bieden wij u per gebeurtenis royale zekerheid tot € 2.500.000 voor materiële schaden en € 5.600.000 voor letsel schaden. Bovendien bent u in het buitenland voor een nog hoger bedrag verzekerd, als dat daar wettelijk vereist is.

ROYALE BORGSTELLING
Het kan gebeuren dat een buitenlandse overheidsinstantie na een ongeval een borgsom eist, ter waarborging van de rechten van de benadeelde. Ook hiervoor geldt een royaal bedrag, te weten € 50.000.

GRATIS HULPVERLENING IN NEDERLAND EN IN HET BUITENLAND
Zelfs als u uitsluitend W.A.- verzekerd bent, heeft u recht op gratis hulpverlening bij schade.

De hulpverlening bestaat uit:
· Berging en vervoer van de beschadigde auto naar een officiële dealer in Nederland.
· Vervoer van de bestuurder en inzittenden naar een, door de bestuurder te bepalen, adres in Nederland.

Is uw auto volledig casco verzekerd, dan kunt u ook op hulp rekenen in geval van mechanische storing indien deze zich buiten uw eigen woonplaats voordoet. Bovendien heeft u bij schade in Nederland maximaal 5 dagen recht op een vervangende auto.

PECH IN UW EIGEN WOONPLAATS
Heeft u een volledige casco dekking dan kunt u de hulpverlening uitbreiden tot uw eigen woonplaats.
Deze hulpverlening wordt dan geboden in geval van een onverwachte mechanische storing waardoor de reis niet kan worden voortgezet en mits deze niet ter plaatse kan worden hersteld.

HOGE BONUS TOT WEL 82,5%
De premie van uw autoverzekering wordt mede bepaald door de bonus/malusregeling. De hoogte van uw bonus is afhankelijk van diverse factoren zoals: leeftijd en woonplaats van de bestuurder en het aantal schadevrije jaren. Schadevrije jaren worden uitsluitend overgenomen aan de hand van de in Roy-data vastgelegde gegevens. Roy-data is een systeem met gegevens waarmee motorrijtuigverzekeraars de premie kunnen vaststellen.
De bonus/malusregeling treft u aan in de polisvoorwaarden. De trede waarop u start zonder schadevrije jaren is afhankelijk van een aantal factoren. Met deze factoren wordt bij een offerte/polis rekening gehouden.

BONUS BESCHERMING
Vindt u het vervelend om na een schade in bonus achteruit te gaan, ook dan hebben wij voor u een oplossing.
U kunt tegen extra premie voor één schade per verzekeringsjaar met een andere aan ons bekend gemaakte weggebruiker de terugval afkopen. Dit geeft u de zekerheid dat u zelfs na een schade het volgende verzekeringsjaar dezelfde bonus geniet.

EXTRA DEKKINGEN

ONGEVALLEN-INZITTENDEN VERZEKERING

De ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit aan de inzittenden en/of de bestuurder, die als gevolg van een verkeersongeval met uw auto blijvend invalide raken of komen te overlijden. De uitkering vindt altijd plaats, los van de vraag of de bestuurder dan wel de tegenpartij schuldig is.
Deze verzekering kent standaard een oplopende dekking voor blijvende invaliditeit.

SCHADEVERZEKERING VOOR INZITTENDEN
De ongevallen-inzittendenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit aan de inzittenden en/of de bestuurder, indien deze als gevolg van een verkeersongeval blijvend invalide raken of komen te overlijden.
In plaats van de ongevalleninzittendenverzekering kunt u ook kiezen voor de schadeverzekering voor de inzittenden. Bij deze verzekering wordt niet een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd, maar de als gevolg van een verkeersongeval werkelijk geleden schade. Kortom, u geniet optimale financiële bescherming.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING
Hiermee verzekert u zich van deskundige en onafhankelijke juridische bijstand bij het verhalen van schade die u en/of uw passagiers door een verkeersongeval hebben geleden.

U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

Optimaal
Deze dekking geeft u recht op rechtshulp bij het verhalen van casco- c.q. letselschade en andere op geld waardeerbare geschillen als gevolg van deelname met het motorrijtuig aan het wegverkeer en het onderhouden of vervangen van het motorrijtuig.

Rechtsbijstand verkeersdeelnemers
Hiermee bent u verzekerd van rechtshulp bij geschillen als gevolg van deelnemen aan het weg-/waterverkeer en als passagier in een luchtvaartuig. Deze dekking is niet mogelijk voor bedrijven.

U treft de mogelijkheden voor deze extra dekkingen op het bij de offerte gevoegde aanvraagformulier aan.

PREMIEBETALING IN TERMIJNEN
Soms komt een rekening voor een verzekering ongelegen. Daarom bestaat de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding per maand, kwartaal of half jaar te betalen. Aan termijnbetaling is de voorwaarde van automatische incasso verbonden.

UW KEUZE IN DEKKING
Welke dekking/verzekering u uiteindelijk kiest, is aan u. Als een dekking/verzekering, betaalwijze, offerte niet of niet direct mogelijk is, dan wordt u hier tijdens het proces op geattendeerd.

POLIS EERST 14 DAGEN OP ZICHT

U krijgt een nieuwe polis altijd 14 dagen op zicht. Mocht u niet tevreden zijn, dan stuurt u de polis inclusief de bijbehorende bescheiden binnen 14 dagen terug. Een kosteloze service.

DIRECT VERZEKEREN OF NOG VRAGEN?

Wilt u uw auto met onmiddellijke ingang verzekeren of heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

OPZEGSERVICE
Bent u elders verzekerd en u wilt uw auto bij ons verzekeren, maak dan gebruik van onze gemakkelijke opzegservice. Het opzeggingsformulier is een onderdeel van het aanvraagformulier. Vult u het verzekeringsaanvraagformulier tijdig in? Veel verzekeraars hanteren namelijk een opzegtermijn.
Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk om na verkoop van uw (oude) auto de verzekering te beëindigen.
Dit biedt u de mogelijkheid om meteen te profiteren van onze verzekering. Zie hiervoor de mogelijkheid op ons aanvraagformulier.

TOELICHTING OP DE REIKWIJDTE VAN DE MEDEDELINGSPLICHT
Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde vragen in een aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd.
Bij de beantwoording is bovendien niet alleen uw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan u het antwoord al bij de verzekeraar bekend veronderstelt, moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u de aanvraag heeft ingezonden, maar voordat de verzekeraar u heeft bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u alsnog aan de verzekeraar mededelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het aanvraagformulier.
Indien u niet of niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan zulks ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraar heeft gehandeld of deze bij kennis omtrent de ware stand van zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, heeft hij tevens het recht de verzekering op te zeggen.

PRODUCTINFORMATIE TOT SLOT
Deze informatie bijlage is met zorg samengesteld en bevat algemene informatie over de door ons aangeboden autoverzekering voor standaard risico’s. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk en zullen altijd schriftelijk aan u worden medegedeeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van risico verhogende omstandigheden.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze brochure is samengesteld, kan de verzekeraar ingeval van onjuistheden geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend de voorwaarden samen met het bijbehorende polisblad zijn bepalend voor de rechten en verplichtingen tussen u en de verzekeraar.